skip to Main Content

Online Algemene Ledenvergadering (ALV)


Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het uitgevoerde beleid. De activiteiten van 2021 worden besproken en de penningmeester zal de jaarrekening toelichten.

Agenda

1.  Opening ALV  Voorzitter 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken  Voorzitter 
3.  Verslag ALV 22-6-2021  Secretaris 
4.  Activiteitenverslag 2021  Bestuursleden 
5.  Jaarrekening 2021  Penningmeester 
6.  Verslag kascontrole commissie 2021  Kascontrole commissie 
7.  Aftreden kascontrole commissie en decharge bestuur Bestuur 
9.  Benoeming kascontrole commissie 2022  Bestuur 
10.  Aftreden penningmeester  Bestuur 
11.  Herbenoeming voorzitter  Bestuur 
12.  Herbenoeming secretaris  Bestuur 
13.  Benoeming penningmeester  Bestuur 
14  Afsluiting  Voorzitter 

Activiteitenverslag 2021
Jaarrekening 2021
Verslag ALV 2021
Verklaring kascommissie 2021

Aanmeldformulier online algemene ledenvergadering (ALV)

Woensdag 20 april 2022 19.30-21.00 uur
Ik ben lid van de PAH
Ik ben aanwezig op de ALV
Back To Top